Polityka Prywatności - Legionow66.pl

Klauzula informacyjna w przypadku zbierania Danych od osoby, której Dane dotyczą (art. 13 RODO)

Warszawa, dnia 5 września 2018

KLAUZULA INFORMACYJNA


Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), dalej: „RODO”,
niniejszym informujemy, że:


Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MS Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres siedziby: ul. Wspólna 25 (dalej: „Administrator”) jako przedsiębiorca organizujący sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach mieszkalnych w Łodzi przy ul. Legionów, na zlecenie i na rzecz dewelopera AB7 Spółki z o.o. z siedzibą w Łodzi.

1. Kontakt z Administratorem jest możliwy w następujący sposób:
pisemnie pod adresem:
MS Investments Sp. z o.o.
ul. Wspólna 25, 00-519 Warszawa
pod adresem e-mail: m.szczechowicz@ms-investments.eu

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Pani / Pana zainteresowania naszą ofertą sprzedaży lokali w celu przygotowania do zawarcia umowy deweloperskiej sprzedaży lub umowy rezerwacyjnej sprzedaży lokalu mieszkalnego lub umowy przedwstępnej lokalu użytkowego wybudowanego w Łodzi ul. Legionów 66 przez dewelopera AB7 Spółce z o.o. z siedzibą w Łodzi (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem przygotowania do zawarcia z deweloperem AB7 Spółką z o.o. umowy deweloperskiej sprzedaży lokalu, umowy rezerwacyjnej sprzedaży lokalu lub umowy sprzedaży lokalu lub umowy przedwstępnej sprzedaży lokalu.

4. Pani / Pana dane osobowe są przetwarzane w zakresie podstawowych danych identyfikacyjnych, a ewentualne przetwarzanie w tym samym zakresie danych osobowych współmałżonka albo osoby trzeciej, uczestniczącej w zawarciu umowy wymaga kontaktu tej osoby z Administratorem w celu zgłoszenia zainteresowania zawarciem umowy.

5. Pani/Pana dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
1) deweloperowi AB7 Spółce z o.o. z siedzibą w Łodzi ul, Zbąszyńska 3 w celu zawarcia umowy deweloperskiej wraz z wynegocjowanym projektem zawarcia  umowy deweloperskiej sprzedaży lokalu lub umowy rezerwacyjnej sprzedaży
lokalu lub umowy sprzedaży lokalu lub lub umowy przedwstępnej sprzedaży lokalu,
2) naszym podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu na podstawie umów tj.: firmie księgowej, prawniczej, informatycznej, (jak najdokładniej opisać wymienione podmioty przetwarzające)],

6. Pani/Pana dane osobowe pozyskane w celu doprowadzenia do zawarcia umowy będą przechowywane przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz kontaktował(a) się Pan / Pani z nami w sprawie jej zawarcia.

7. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania i prawa do ich przenoszenia.

Uprawnienia te może Pan/Pani realizować kontaktując się z

Administratorem:
pisemnie pod adresem:
MS Investments Sp. z o.o.
ul. Wspólna 25, 00-519 Warszawa
pod adresem e-mail: m.szczechowicz@ms-investments.eu

8. W przypadku zastrzeżeń co do prawidłowości przetwarzania danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

Dziękujemy za wypełnienie formularza, odezwiemy się niebawem.

TEST